Ta mitt åk på dere!


Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.07.11

Les: Johannes 3, 1 – 15

Skjønt vi nå i denne skrøpelighet ikke kan bringe det til fullkommenhet, så skal vi likevel strebe etter det, sukke etter det og ønske av hjertet, at Kristus og ikke Satan må leve og ha sitt rike i oss.
Ja, vi skal kjempe for det og ved daglig anger døde det gamle menneske. For så mye som et menneske dør fra seg selv, så mye lever Kristus i ham; så mye som den onde natur ved Guds Ånd avtar; så mye tiltar nåden i mennesket; så mye som kjødet blir korsfestet, så mye blir ånden levendegjort; så mye som mørkets gjerninger dempes i mennesket, så mye blir mennesket mer og mer opplyst; så mye fornyes det i det indre; så mye som våre egne tilbøyeligheter og hele det kjødelige liv dør i oss, slik som egenkjærlighet, egen ære, vrede, gjerrighet, vellyst, så mye lever Kristus i oss.
Jo mer mennesket slår verden fra seg, d.e.: øyenslyst, kjødslyst og en hovmodig livsførsel, desto mer går Gud, Kristus og Den Hellige Ånd inn i mennesket og tar bolig i ham; derimot: jo mer naturen, kjødet, mørket, verden hersker i mennesket, desto mindre er nåde, Ånd, lys, Gud og Kristus i ham.
Når nå det skal skje, så er det et bittert kors for kjødet, for ved det blir det dempet og korsfestet sammen med lyster og begjæringer, og det er omvendelsens rette kraft og frukt.
Kjød og blod ønsker seg heller et fritt, ryggesløst, sikkert liv etter sin egen lyst og vilje, det er det aller søteste og lystigste liv for kjødet; men Kristi liv er et bittert kors for kjødet og det gamle menneske, men et mildt åk, en lett byrde og en liflig hvile for det nye, åndelige menneske. For hva består den lifligste hvile i, uten i troen på Kristus, i Hans saktmodighet, ydmykhet, tålmodighet? – så skal dere finne hvile for deres sjeler.
Ja, den som har Kristus riktig kjær, for ham er også døden for Kristi skyld den høyeste glede. Det er Kristi milde åk, som den sanne sjelenes hvile er i, vi skal ta på oss.

Å, Herre min Gud, gjenfød meg du ved din Hellige Ånd, og ved ditt Ords makt og gi meg nåde til å fatte og forstå, din Ånds- og nådes virkning på mitt hjerte. Du evige vei, led meg, du evige sannhet, lær meg, du evige liv, vederkveg meg. Forny mitt legeme, ånd og sjel daglig etter ditt bilde, inntil jeg blir fullkommen. La meg dø bort fra verden, så jeg kan leve deg. La meg oppstå med deg, så jeg kan fare med deg til himmelen; la meg korsfestes med deg, så jeg kan gå inn til deg i din herlighet. Amen.