Ved hellig ed!

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.03.09

 

Guds hellige ed skal også forsikre deg om dine synders forlatelse. For at du ikke skal tvile på Guds nådige vilje mot deg, så har Han bekreftet sin alminnelige forjettelse med en hellig ed. Så sant jeg lever, sier den Herre, Herre, jeg har ikke behag i den ugudeliges død, men i det at den ugudelige omvender seg fra sin vei, så han må leve (Esek. 38, 11).

Mener du at jeg har behag i en ugudeligs død? Som om Han ville si: Hvordan kan den ha behag i døden, som selv er livet? Han legger også til: Når en ugudelig omvender seg, skal han leve. Alle de synder han har gjort, skal jeg ikke mer komme i hu. Se, Gud vil ha omvendt ugudelige og syndere. Er ikke også du en synder? Denne ed forklarer Paulus: ”Det er et troverdig ord, fullt verdt å motta: Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere. (1 Tim. 1, 15). Er Kristus kommet til verden for å frelse syndere, så er du også en av dem, for hvis skyld Kristus er kommet. Gud sier tre ganger at Han ikke mer vil komme synden i hu. Først hos Jes. 43, 25: ”Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Annen gang hos Jer. 31, 33.34: Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren: Jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu.” Tredje gang hos Esek. 18, 22: ”Når den ugudelige vender om fra alle de synder han har gjort, da skal han visselig leve – han skal ikke dø. Ingen av de overtredelser han har gjort, skal tilregnes ham.”

Årsaken til at Gud ikke mer vil komme synden i hu, er Kristi fullkomne betaling og forlik. For det som fullkomment, ja til overflod er betalt, det må også være forlatt. Da Gud helt og aldeles er forlikt, forsonet og betalt ved Kristi aller helligste offer, kan Han jo ikke mer trette med oss, ikke evig tenke på våre synder heller. Samme ed gjentar Herren hos Jes. 45.22: ”Vend dere til meg og bli frelst, alle jordens ender! For jeg er Gud, og ingen annen. Ved meg selv har jeg sverget, et sannhetsord er gått ut av min munn, et ord som ikke skal vende tilbake.” Om samme ed sier apostelen: ”Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innestod han for det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve – vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det som er innenfor bak forhenget. (Hebr. 8,17-19). Ved sitt løfte eller forjettelse, og ved sin ed, har Gud beseglet og bekreftet sin nådige vilje mot oss.

 

 

 

En evig nådepakt!

Andakt av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.03.09

 

En grunn til vår trøst er den evige nådepakt, som består i syndenes forlatelse. Om dette sier Herren hos Jer. 31,33-34. Dette skal være pakten: Jeg vil forlate dem deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Denne pakt og testamente er stadfestet med Kristi død, derfor er den evig.

Han sier: ”Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, Han som forbarmer seg over deg” (Jes. 54,10). Og: ”jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse” (Jes. 55,3), det er Kristi nåde. Om det samme står det i 5. Mos. 4, 31: ”For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed.”

I Slm. 111,5 står det: ”Til evig tid kommer Han sin pakt i hu.” For at du kan trøste deg ved at Gud også har innesluttet deg i den evige pakt, har Han gjentatt den for deg især, og på ny bekreftet den i den hellige dåp, derfor kaller apostelen Peter i 1 Pet. 3,21 dåpen en god samvittighets pakt med Gud.  Derfor har også Kristus latt seg døpe i Jordan, og er trådt i pakten med deg.