Den nye fødsels frukt


Andakter av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.10.09

For det som betyr noe, er verken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Gal. 6,15

Den nye fødsel er en gjerning som Gud Den Hellige Ånd må utføre.
Ved den blir mennesket gjenfødt fra å være et vredens og fordømmelsens barn til et nådens og salighetens barn. Fra å være en synder blir det en rettferdig, og det skjer ved troen, Ordet og sakramentene. Da blir også vårt hjerte, sinn, gemytt, forstand, vilje og følelser fornyet, opplyst og helliget i og etter Kristus, til en ny skapning. Den nye fødsel omfatter nemlig to hovedgjerninger: rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen eller fornyelsen. (Se Tit. 3, 5).
En sann kristen har to slags fødsler. For det første har han den gamle, kjødelige, syndige, fordømte og forbannede fødsel, som er av Adam. Ved den blir slangesæden, Satans bilde og den jordiske og dyriske art forplantet i mennesket. For det annet har en kristen den åndelige, hellige, salige og velsignede nye fødsel eller gjenfødelse, som er av Kristus. Ved den blir Guds sæd, Guds bilde og det himmelske menneske, - som er dannet lik Gud - forplantet på åndelig vis.
I enhver kristen er det altså to fødselslinjer. Den ene er den kjødelige Adams linje, av naturen, og den andre er Kristi åndelige linje, av nåden og troen. Og liksom Adams gamle fødsel er i oss, så må også Kristi nye fødsel bli i oss. Og det kalles det gamle og det nye menneske eller skap­ning, den gamle og den nye Adam, det jordiske og det himmelske bilde, det gamle og det nye Jerusalem, Adam og Kristus i oss, det ytre og det indre menneske, kjødet og Ånden.
Men legg merke til hvordan vi av Kristus blir født på ny. Liksom den gamle fødsel blir forplantet i oss av Adam på kjødelig vis, så kommer den nye fødsel i oss av Kristus på en åndelig måte, og det skjer ved Guds ord. Guds ord er gjenfødelsens sæd.
”Dere er gjenfødt,” sier Peter, ”ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. (1 Pet. 1,23) Og Jakob sier: Etter sin vilje har Han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrøde av Hans skapninger (Jak. 1, 18).
Dette ord oppvekker troen, og troen holder seg til dette ord og griper der Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. Og ved Den Hellige Ånds kraft og virkning blir mennesket født på ny. Slik skjer den nye fødsel først ved Ordet og Den Hellige Ånd (Joh. 3, 5). Det kaller Herren å fødes av Ånden. For det annet skjer den ved troen. I 1. Joh. 5, i står det: Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. For det tredje skjer den nye fødsel ved den hellige dåp. For Kristus sier i Joh. 3, 5: Uten at noen blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Legg merke til følgende forklaring om dette.

Fra Adam og av Adam har mennesket arvet det største onde, som er synd, forbannelse, vrede, død, helvete, djevel og fordømmelse. Derimot arver mennesket av Kristus ved troen det største gode, som er rettferdighet, nåde, velsignelse, livet og den evige salighet. Av Adam har mennesket arvet en kjødelig ånd og den onde ånds herredømme og tyranni. Men av Kristus arver det den Hellig Ånd med Hans gaver og trøstefulle styrelse. For slik ånd som mennesket har, slik fødsel, natur og egenskap har det også. Derfor sier Kristus: ”Dere vet ikke hva ånd dere er av” (Luk. 9, 55).
Av Adam har mennesket fått en stolt og over­modig ånd ved den kjødelige fødsel. Vil det nå gjenfødes og fornyes, da må det av Kristus få en ydmyk, sønderstøtt, enfoldig og ny ånd ved troen.
Av Adam har mennesket arvet en vantro, gudsbespottende og utakknemlig ånd. Av Kristus må det ved troen få en troende, gudprisende og takknemlig ånd.
Av Adam har mennesket fått en ulydig, stiv og trossig ånd. Av Kristus må det ved troen få en lydig, mild og vennlig ånd.
Av Adam har mennesket ved den syndige fødsel arvet en vredaktig, fiendsk, hevngjerrig, og morderisk ånd. Av Kristus må det ved troen arve en kjærlig, saktmodig og langmodig ånd.
Av Adam fikk mennesket en gjerrig, ubarmhjertig, egennyttig og røversk ånd. Av Kristus får det ved troen en barmhjertig, mild og hjelpsom ånd.
Av Adam arvet mennesket en utuktig, uren, overdådig og umåtelig ånd. Av Kristus arver det en ren, kysk og måteholden ånd.
Av Adam har mennesket en løgnaktig, falsk og baktalerisk ånd. Av Kristus får det en sanndru, oppriktig og stadig ånd.
Av Adam har mennesket en jordisk og dyrisk ånd. Av Kristus får vi ved en sann tro og inderlig bønn en himmelsk og guddommelig ånd.