Ugudelige tanker og hedenskapets makt?

 

 

Andakt av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no19.03.08 

 

Tanker som det er naturlig å tenke på i dette og de mange andre årsmøter - og tanker som ofte opptar meg — er hvorfor kristentroen stadig taper terreng blant de unge, befolkningen vår og ikke minst i samfunnet vårt - hvor folkesyndene etter hvert opphøyes til ugudelige lover — som nå for eks. kjønnsnøytral ekteskapslov. Og det stopper ikke med det. Avkristningen skjer nå med rekordfart selv om surdeigen har virket over lang tid.

 

Hva er årsaken? Ja, man snakker om endetiden, det store frafallet, det skal gå slik, vi har det for godt, osv. Det kan være noe i det, men allmaktens Gud er den samme og budskapet Hans har vi i Hans levende Ord — hvorfor virker det da så lite? Kan det være noe med oss selv og forkynnelsen som ikke er riktig?

 

Vi vet jo at det kan oppstå mangelsykdommer ved feilernæring. Mangler det noe i forkynnelsen - gror sektene opp — og folk føres på avveier. Det er gammelt nytt. Spesielt ille blir det når de mektige institusjonene som kirke, skole og media o.a. har mangler, fører falskt budskap og fører folket på avveier. Ligger et frontavsnitt åpent — marsjerer den onde inn og gjør sin onde gjerning. Det ser vi igjen og igjen i Israel, i historien og i vår tid.

 

Som kristne har vi mange fronter å arbeide på. Vi har den indre front (den tyngste), den ytre nasjonale fronten og frontene ute på misjonsmarken. Godt er det da å vite at Han har lovet å være med alle dager inntil verdens ende. Hadde det ikke vært slik — hadde vi gått under i djevelens mange og listige angrep. For listig er han. Og sin onde gjerning har han drevet på med siden syndefallets dag. Og det er uhyggelig å se hvilken makt han har og hvor utholdende han er.

Da Jesus ble døpt for å bære verdens synder i Jordan — så møter han opp like etterpå i ørkenen og legger an samme list som han brukte mot Eva. Liksom for å bekrefte Guds ord som lød over Jesus: Dette er min sønn den elskede. Hør Ham. Nå sier djevelen. Om du er Guds sønn så si til disse stener at de skal bli til brød. Ved en tvilende gjengivelse av Guds Ord innbød han Jesus til å liksom bekrefte at Han var Guds sønn og misbruke sin makt. Både da og de neste gangene viste Jesus til ”det står skrevet — det står atter skrevet.” Ved å holde seg til Ordet både da og senere - maktet han å vandre det rettferdige liv til Golgata — da denne verdens fyrste ble overvunnet og kastet ut.

 

Det som engster meg mest i dag for kristenlivet i Norge, misjonsarbeidet vårt og all ungdommen - er at vi ikke med myndighet får hele Ordet — det som står skrevet - til å runge både i hjemmene, menighetene og samfunnet vårt. Vestlig misjons grunnlegger Wesley fikk en dag høre at det var stor vekkelse på gang. Ja vel, sa han, men ble mange sinte? Hvis ikke, var det ikke bitt nok som rammet verdens barn i salen. 

Det ser ut som vi siger inn i det store frafallet fra Ordet og bruker det ikke så det biter. Og det som smerter like mye er at vi ikke makter å rive ned de tankebygningene som reiser seg mot kunnskapen om Gud og ta dem til fange under lydighet mot Kristus.

 

Vi har to fronter å arbeide på til stadighet: Forkynnelsen av hele Guds Ord og råd til frelse, liv og salighet. Det skal vi alltid prøve oss på om alt som står skrevet kommer opp på talerstolen med lov og evangelium i kjernen — så ikke kristenfolket må lide av mangelsykdommer.

Men mot basis i dette Ordet reiser det seg alle slags tanker og angrep på mange måter til forskjellige tider. Og disse tanke-bygninger må rives, ellers tar de over som sannheter og fortrenger Sannheten. I vår tid er det tankeverdenen fra naturvitenskapen som fanger barn og ungdommen vår i betydelig grad — så de blir usikre på om Gud virkelig har sagt, og ment det som står skrevet fra 1. Mosebok 1 og utover. Surdeigen er sådd!

 

Det grunnleggende spørsmål i all teologi er: Finnes det en Gud? Det ungdommen møter — er at han finnes ikke og aldeles ikke slik som Gud har åpenbart Han i sitt Ord. Det er ingen Gud — det er all deres tanke — står det flere steder i Salmene. Ellers som et ungt menneske som ville konfirmere seg humanetisk sa til sin troende og sørgende slektning: Jeg tror på Big Bang jeg skjønner du – og du tror på noe annet.

Brevet til hebreerne kapittel 11, v 6 sier: ”men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til,-

Og på tross av det som står skrevet og den naturlige åpenbaring som vitner så sterkt om Gud i naturen — så sterkt at Gud sier i Romerbrevet 1 at vi er uten unnskyldning når vi sier at Gud ikke er til, så fortsetter en fornektelsen. Hans frelsesverk ser vi ikke i naturen, men Hans allmakt osv. ser vi. Og når vitenskapen graver seg stadig dypere inn i Skaperens vidunderlige verk — så bruker man kunnskapen til å avsette Gud for seg selv og i de mange unges sinn — i stedet for å se hvilken mektig Gud vi har og prise Han som Newton, Kepler m.fl. gjorde I tillegg undergraver man sann vitenskap som også fører på farlige avveier for livet.

Og faller Gud og Hans Ord — faller også behovet for Jesus og Hans nåde og selvsagt behovet for troens tredje artikkel — Den Hellige Ånd som skal ta av Jesus sitt og gi til oss.

 

Hvis for eks. Adam blir gjort til en myte – og ikke døden kom inn ved syndefallet men lenge før — som geologien forteller oss i fossillæren — da faller det meste av Bibelen og vår tro. Og så gjør man syndefloden om til en liten lokal sak og ikke den katastrofe som den var da Gud ryddet opp med sin allmakt, men reddet Noah og hans folk og dyrene. Dette på tross av at både Jesus og apostlene refererer til Noahs dager som en sannhet. Jeg husker hvor godt det var å sitte på Bedehuset i Hornnes og høre andakten til lektor Ausland som hadde fått kalkulert Noahs ark på et skipsbyggeri til ca 30 000 tonn. Han trodde på det og konkretiserte det som sannhet.

 

Og Adam er så sentral at det lyder fra Romerbrevet kapittel 5:

12” Derfor, likesom synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden således trengte igjennem til alle mennesker, fordi de syndet alle - 13 for vel var det synd i verden før loven, men synden tilregnes ikke hvor det ingen lov er; 14 men allikevel hersket døden fra Adam til Moses også over dem som ikke hadde syndet i likhet med Adams overtredelse, han som er et forbillede på den som skulde komme. 15 Men ikke er det med nådegaven således som med fallet; for er de mange død ved den enes fall, da er meget mere Guds nåde og gaven i det ene menneske Jesu Kristi nåde blitt overvettes rik for de mange. 16 Og ikke er det med gaven således som det blev da én syndet; for dommen blev til fordømmelse for éns skyld, men nådegaven til frifinnelsesdom for mange falls skyld. 17 For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus. 18 Altså: likesom éns fall blev til fordømmelse for alle mennesker, således blev også éns rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker; 19 for likesom de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. 20 Men loven kom til forat fallet skulde bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større, 21 forat likesom synden hersket ved døden, så skulde også nåden herske ved rettferdighet til et evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.” Slik taler Skriften om de to Adamer, døden og nåden.

 

Nå vil kanskje noen si at dette blir bare død lære og ikke ånd og liv — og jeg hadde nær sagt litt livlig karismatikk. Sistnevnte pirrer kjødet og har en forførende kraft. Til det svarer Ø. Andersen at uten sann lære, intet sant liv. Og det var ingen som var så redd for bare lære og forsant holden - uten liv — som Jesus og apostlene. Likevel sier Jesus om GT - at ikke en tøddel skulle gå under før det var skjedd alt sammen. Kristendommen ble kalt læren i blant de første kristne.

 

Litt til om den mektige allvitende Gud som ikke etterlater oss noen unnskyldning for å tvile på Hans Ord:

Hver eneste celle i din og min kropp inneholder kromosomer med ca 50 000 gener som inneholder like mye informasjon som kan skrives i 1000 bøker à 500 sider med den minste skrift. Når en celle deler seg kopieres denne riktig på ca 20 minutter. Det er jo fantastisk, men det gode spørsmål er: hvor kom denne enorme, fantastiske og uhyre kompliserte kunnskapen fra - som fungerer så perfekt? Her er en logikk, matematikk, fysikk med lover, kjemi og biologi med liv som er ufattelig. Uten unnskyldning? JA! Og slik kunne en fortsette å fortelle om Guds storverk som fornektes mer og mer til store deler av folket vårt er fylt av dårlige tanker og kommer inn på den veien som vi ser det videre i Romerbrevet 1:

18 ”For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.” Så fortsettes det med syndekatalogen man overgis til. Da er vi framme ved den dagsaktuelle situasjon i Norge og Vesten.

 

Her tror jeg forklaringen ligger på mye av det en ser utspille seg i landet vårt i dag. Og det er bare en ting å møte det med: Bønn og forkynnelsen av Hele Skriften hvor vi også gjør det ubehagelige arbeidet å rive ned falske tankebygninger. Riving er selvsagt et bråkete arbeid!

 

Gjennom et langt liv har jeg arbeidet mye med slike tanker og prøvd å formidle det så langt jeg har maktet.

Det har overbevist meg i økende grad å se hvor rett Guds Ord har når det taler om menneskets ondskap og vårt tankeliv – den ”onde lyst i mitt hjerte.” ”Vår formørkede forstand, kan jo ikke sannhet kjenne, uten din den gode Ånd vil sitt lys i oss opptenne-” Det er virkelig en livsnødvendighet å ”vokse i nåde og kjennskap” og få Guds kunnskap og Hans tanker for å vandre på Hans smale stier i ydmykhet her på jorden.

 

I Esaias 55,7 står det: ”Den ugudelige forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over han, og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate.” Og så sier Øyvind Andersen i en kommentar: Hvis et menneske ikke forlater sine tanker, kommer det heller ikke til å forlate sin vei. De ting hører nøye sammen. Det betyr at en må forlate alle våre naturlige tanker om hva omvendelse egentlig er.”

 

Hvis man ikke gjør det – og lar Guds kunnskap og tanker få overta mer og mer under den Hellige Ånds veiledning - så vil menneskelige tanker og vurderinger slå igjennom på mange områder i livet og kan i verste fall anrette de verste katastrofer personlig og videre i menighets- og samfunnssammenheng. Og disse naturlige tanker strømmer inn i en fra ens eget naturlige onde hjerte, ens nærmeste og de underligste kilder fra mange tankeverdener ifra tidsånden med sin teologi, filosofi, avguderier og vitenskap m.m.m.

 

Derfor påbyr Herren oss i 2. Kor. 10,5 følgende:

”For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis; 4 for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festningsverker, 5 idet vi omstyrter tankebygninger og enhver høide som reiser sig mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, 6 og er rede til å straffe all ulydighet, når først eders lydighet er blitt fullkommen.”

 

Vi må be og arbeide for at vi kan nå unge og eldre med Sannhetens Ord — når de — på tross av sin store kunnskap — er på vei ut i elendighet for tid og evighet. Kunnskapen har blitt stor — men kjærligheten (agape) fra vår Skaper - Han som er kjærlighet — synes å bli kold hos de fleste – mens det man kaller kjærlighet (eros) overtar mer og mer.

Dessuten er det livsnødvendig for misjonsbasen Norge — om vi skal få være med inntil Jesus kommer igjen. Amen.