Evangelium for fattige & Hans store tegn


Andakter av Johan Arndt, i www.Kommentar-Avisa.no01.11.08

 

Evangelium for fattige
Dersom du nå er åndelig fattig, så vil Herren også for deg holde en evangelisk nådeprediken: Sønn! vær frimodig, dine synder er deg forlatt! (Mt. 9,2). I dag er dette hus blitt frelse til del (Luk. 19,9).

De friske trenger ikke til lege, men de som har ondt, Mt. 9,12. Slik forkynner også nå til dags Herren evangeliet for de fattige, når Han med sin Hellige Ånd trøster de bedrøvede hjerter.

 

Hans store tegn
Dette store tegn, Hans lidelse og død, skulle vi ofte i troen beskue, og skjule oss i Hans hellige sår for Guds vrede, likesom en due i klippens revner (Høys. 2,14). Ta ikke anstøt av Hans lære, selv om den går imot all fornuft, at vi ved Hans død skal leve, og at Han i den hellige nattverd gir oss sitt legeme og blod. Du må høre hva Herrens munn taler, og ikke hva din fornuft sier. «Salig er de som ikke forarges (tar anstøt) på meg.» La det være dere en advarsel. For Herren har hermed advart oss, at vi ikke skal vike av fra Hans hellige ord og hellige sakramenter. Mange av de høye og lave stender gjør dessverre det.

Da Jesus sa: Mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke, så tok mange av Hans disipler anstøt av Hans tale og sa: Dette er en hård tale, hvem kan høre Ham? og de forlot Ham (Joh. 6,55-66). Da sa Herren til de tolv: Vil også dere gå bort? - hvorpå Peter svarte: «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige!» Den korsfestede Kristus er for mange blitt en duft av død til død, men for oss en duft av liv til liv (2. Kor. 2,16), mange til fall og mange til oppreisning. (Luk. 2,34; 1. Kor. 1.23).