Troens hemmelighet

Andakt av C. O. Rosenius, i www.Kommentar-Avisa.no 02.07.07
(Med tillatelse fra Arven Forlag, www.Arven.net  - hentet fra Veiledning til fred, X. Hemmeligheten må åpenbares, 1. del)

 

«Men ham som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen av den hemmelighet som det har vært tiet om i evige tider, tilhører æren i all evighet», Rom 16:25,27.

Det åndelige øye, som ser menneskenes åndelige og skjulte forhold, ser mye hjerteskjærende og nedslående. Men ingen ting er så forferdelig som det Paulus så, da han hadde «en stor sorg og en stadig nød i sitt hjerte, så han ønsket seg forbannet bort fra Kristus for sine brødres skyld», Rom 9:2-3.

 

Hva så han da? Han så oppriktige mennesker som virkelig søkte etter rettferdighet og frelse, men forgjeves. Han så noen som på tross av all sin søken aldri fant noen trøst, alltid var like ulykkelige i hjertet, i livet og i døden, - strevsomme tjenestekvinnens sønner, som skulle drives ut, Gal 4.

Han så andre i sin søken bli trøstet, fornøyde og trygge, - men hemmelig bedratt, for til slutt å bli vekket opp der det ingen redning er, de «uvitende», 1. Tim 1:13. De visste ikke selv at de var hyklere og fariseere.

Hva var så årsaken? De kjente ikke «hemmeligheten». De visste ikke en gang at det fantes en hemmelighet, som vi må søke med den største ydmykhet, gudsfrykt og et hjerte som sukker i bønn. Og de hadde da slett ikke fått den åpenbart.

Hva var så det for en hemmelighet? Jo, det var den vi leser om i Rom 9:31-32, som er hele det veldige kapitlets avklaring: «Israel, som søkte rettferdighetens lov, kom ikke fram til denne lov. Hvorfor? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved lovens gjerninger».

 

Du som leser dette; kjenner du ikke mennesker som kanskje lenge har gått sukkende over sine synder, har tenkt å bli bedre, men ennå aldri har blitt det? Har bestemt seg for å begynne på ny, men snart falt igjen og blitt den samme som før. Av og til har en slik blitt redd og ropt: «Jeg elendige menneske! Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?» Men så, uten å ha fått hjelp mot synden, sovner han inn, blir kald, likeglad og gir opp hele omvendelses-strevet.

Så hører han igjen noe godt om den uforskyldte nåden i Kristus, som virkelig rører med hjertet hans. Men han tenker det kan ikke være slike syndere som han, som skal få denne trøsten. Det må bare være for dem som har hatt en rett omvendelse. Så begynner han igjen, for også selv å oppnå denne nåden, å våke, be og kjempe mot det onde ennå mer. Men han faller, reiser seg, og faller på ny. Hele situasjonen blir bare verre og verre.

 

Er ikke dette forferdelig å se på? En kjempende sjel som i oppriktig nidkjærhet sukker etter å bli velbehagelig for Gud, rett omvendt, født på ny, rettferdiggjort, hellig og - til sist benådet (slik han tror veien til nåde og frelse er). Men når han så aldri kan bli slik som han bør, kan han heller ikke tro at han har Guds nåde. For det ville være å misbruke nåden, tror han, og det vil han ikke.

Til sist må han bare tenke som så: «Jeg må gi opp - det nytter ikke for meg!» Hvordan oppleves dette, tror du? Og samtidig har dette stakkars mennesket en Frelser som gjenløste ham med Guds Sønns blod. Han er slett ingen lettsindig gudsforakter, men søker tvert imot svært oppriktig å bli frelst.

 

Her vil kanskje noen spørre: Hvordan kan det være mulig at et menneske kan søke oppriktig, og likevel ikke bli frelst? Først vil vi bare understreke at vi med «oppriktig» og det å «søke oppriktig» bare mener at de søker med nidkjærhet og alvor. Og da er det ikke så vanskelig å finne mange slike eksempler, ikke bare blant de ulykkelige jødene som Paulus gir det vitnesbyrd at de har nidkjærhet for Gud, Rom 10:2. Det finnes også tusener andre som i nidkjærhet søker å bli frelst, og som er villige til å ofre det mest dyrebare i livet med dette som mål. Men de går fram på ville veier og er bedratt.

Vi ser altså massevis av eksempler på at det er virkelig mulig å søke i den største oppriktighet og nidkjærhet, og likevel ikke finne livet. Men hvordan stemmer dette med Guds rettferdighet, barmhjertighet og løfter? Jo, det stemmer godt nok. Men legg merke til noe helt vesentlig, dette: Å ikke bare søke, men også høre og adlyde det Gud sier om måten og veien. Og det vesentlige i å ikke søke etter det en selv tror er rett, men se i Ordet hva Herren har sagt. (fet, red. anm.)

 

Men så vil vi nevne et annet tilfelle. Et menneske er våknet opp for at dette selvopptatte, dårlige livet ikke er veien til himmelen. Han innser at han må vende om. Han begynner nå et bedre og penere liv, med bruk av Guds ord, flittig bønn, anger og gode gjerninger. Dette lykkes han også i. Og hvis han har mangler og fall, så skylder han på menneskelige, medfødte svakheter, som han jo ser går igjen hos alle. Han ser at synden henger ved oss alle, og det helt til graven.

Han trøster seg med at Gud i sin inderlige barmhjertighet forlater det vi som svake mennesker mangler, bare en har et oppriktig hjerte og en god vilje. Dels også fordi Gud alt har gitt ham sin nåde og kraft, så han nå ikke lenger er som verden, men er blitt et annet menneske. Nå lever han et mer religiøst liv, og med samme Guds nåde og kraft skal han nok etter hvert bli ennå bedre.  - Og da trenger han jo ikke tvile på at han har Guds nåde.

Men hva skjer? Han blir syk, og han dør stille og rolig. Han kommer for dommen og ser en stor og herlig mann på en himmelsk trone, med tusen engler og frelste mennesker omkring. Men hva er det han ser hos denne mannen, som gjør ham så redd? Å, han oppdager sår på hendene og føttene, og sår i siden hans.

Dette blir forferdelig for ham. For disse sårene har aldri i hele hans liv betydd noe for ham. Men nå husker han hva de betyr. Nå forsvinner på et øyeblikk, som agner i vinden, alt han har bygget sin trøst på; alle hans gjerninger, tårer og bønner. Nå ser han hvem han har gjennomboret med sin egen fariseiske rettferdighet.

Det er dette Jesus vil tale til oss om, når han sier fariseeren i templet - ikke lovpriste seg selv, men priste Gud, - men merk! Ikke for forsoningens nåde, men fordi han var blitt bedre enn andre: «Jeg takker deg, Gud, fordi jeg ikke er som andre mennesker...», Luk 18:11.

 

Dette hadde Pontoppidan i tankene når han skrev: «Et menneske kan vise stor iver i sitt arbeid, stor trofasthet i ord og gjerninger, han kan kjenne hele Bibelen, erkjenne og bekjenne seg til sannhetene i hele dens innhold, tappert og standhaftig bekjenne den sanne læren, ja, også stadfeste dette med sitt blod. Og, om menighetens tilstand krever det og Gud vil, også gjøre tegn og under i Jesu navn. Men kan fremdeles ende i helvete, fordi han mangler Guds barns rette kjennetegn: Den rettferdiggjørende og frelsende tro».

 

Vi har nå sett sørgelige skjebner, sett hvordan det stadfestes det Jesus selv sa: «Mange skal søke å komme inn gjennom den trange port, og skal ikke være i stand til det», Luk 13:24. Vi har også sett årsaken; at de ikke kjenner evangeliets hemmelighet.

 

Så er spørsmålet: Hvorfor kjenner de den ikke?

Svar: 1: Fordi den er en skjult og ingen lettlært hemmelighet.

2: Fordi den nettopp ansees for lettlært.

3: Fordi den har «vært tiet om i evige tider», Rom 16:25. Og den er forfalsket, som bildet av Kanaan ble forfalsket av speiderne.

 

Denne hemmeligheten er i sannhet den mest skjulte og vanskeligste å lære. De som har lett for å tro den, ser ikke dens virkelige budskap. Mens de som ser budskapet, er ikke i stand til å tro det. Så mye stort og herlig inneholder den. Å fatte den historiske kunnskapen om evangeliets hemmelighet, er ganske lett. Men å fatte dens ånd og egentlige budskap med hjertet, er for vanskelig, ja, umulig, uten at Den Hellige Ånd selv åpenbarer det for oss.

Dette ser vi stadfestet av Bibelens eget ordvalg: «åpenbaringen av den hemmelighet....», Rom 16:25, «stor er den gudsfryktens hemmelighet», 1. Tim 3:16, «Hvem trodde det budskap vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart», Jes 53:1.

Likevel har altså denne mest skjulte hemmelighet den «store plage», som Luther uttrykker det, at ingen ting synes å være lettere å bli utlært i, enn dette. Slik at straks noen har fått en historisk kunnskap om dette i hodet, tror de at de har fattet hele hemmeligheten og er utlært i den. Nå vil de «høre noe nytt», selv om de altså fremdeles bare har den samme kunnskap som de uomvendte og selvsikre lærde også har. For det er ingen slike som noen gang har fattet hemmeligheten. Den åpenbarer Guds Ånd bare for ydmyke og sønderknuste sjeler som vender seg i bønn til Gud, - enten de er lærde eller ulærde.

De sier: «Det er da vel en kjent sak for alle at Kristus døde som soning for oss, så vi, helt uforskyldt, skulle bli rettferdige ved tro». Vel, men hva vet ditt hjerte om dette? Trodde du virkelig av hjertet at du for Kristi skyld er fullkommen rettferdig, som Ordet sier, - så skulle jo hjertet ditt også blitt brennende! Da skulle du blitt døpt med Ånd og ild, blitt født på ny!

Så lenge dette ikke er skjedd, så lenge din tro ikke har utrettet noe, har du ikke med Åndens lys sett hemmeligheten. Du har bare i kjødelig selvsikkerhet hatt lett for å tro alt sammen. Du må først våkne virkelig opp, så du ser at du er fortapt og fordømt, og så tro - ! Men da går det ikke så lett.

 

Og denne mest dyrebare hemmeligheten er ikke bare skjult, men har også «vært tiet om i evige tider»; og forfalsket. Av den grunn står det meget dårlig til i Sion. Nidkjære mennesker sitter fremdeles på Moses’ stol, og skyr denne læren om hemmeligheten som en gift. De er bedratt av fornuften, som sier det er nok å «si folk sannheten». De innser ikke at Skriften taler om å fødes på ny ved Ånden, og at vi får Ånden ved å høre troen forkynt, Gal 3:2. Eller de har selv ennå sin trøst i sin egen rettferdighet, og gir da bare det de selv har; en så halv og forsiktig tolking av loven at synderen får hele sin trøst der.

Men så er det av og til noen som virkelig er blitt vekket opp, og som ikke kan trøstes med lovens rettferdighet. De finner ingen trøst, og står der i stor nød, uten noen som helst hjelp av sin Forsoners fullbrakte verk. På samme måte som hedningene, som ikke kjenner til noen Kristus.